𝐒𝐭đĸđŖđĨđ¯đ¨đĨ 𝐡𝐞𝐭 𝐧𝐚đŖ𝐚𝐚đĢ đĸ𝐧 đĻ𝐞𝐭 𝐞𝐞𝐧 𝐤đĨ𝐚đŦđŦđĸ𝐞𝐤𝐞 đĨ𝐨𝐨𝐤

26 september 2023

Op het vlak van herenmode zien we richting het najaar en de winter een duidelijke trend richting (kleur)combinaties die een klassieke look ademen. Denk bijvoorbeeld aan bruintinten met contrasterend paars of veel natuurlijke grijs- en groentinten die prima samenvloeien in een breed en divers spectrum aan combinaties. Graniet knitwear met een felle contrastkleur en items met contrasterende vlakken in verschillende kleuren zorgen voor spanning en afwisseling.

Bent u benieuwd naar onze actuele herencollectie voor het najaar en de aankomende wintermaanden? Neem dan gerust contact met ons op via +31 (0)475 40 13 48 of modehuispleunis@hetnet.nl. U kunt natuurlijk ook altijd langskomen in onze gezellige en ruim opgezette winkel in het hart van Vlodrop.

𝐇𝐞đĨ𝐚𝐚đŦ đŗđĸđŖ𝐧 𝐰𝐞 𝐝𝐨𝐨đĢ 𝐰𝐞𝐠𝐰𝐞đĢ𝐤đŗ𝐚𝐚đĻ𝐡𝐞𝐝𝐞𝐧 đĻ𝐨𝐞đĸđĨđĸđŖ𝐤 𝐨𝐟 𝐧đĸ𝐞𝐭 𝐛𝐞đĢ𝐞đĸ𝐤𝐛𝐚𝐚đĢ đ¯đĸ𝐚 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐨𝐟𝐝đĸ𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠. 𝐔 𝐤𝐮𝐧𝐭 đ¯đĸ𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐡𝐭𝐞đĢđĸ𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐨𝐩 𝐝𝐞 𝐊𝐚đŦ𝐭𝐞𝐞đĨ𝐰𝐞𝐠 𝐛đĸđŖ 𝐨𝐧đŦ 𝐧𝐚𝐚đĢ 𝐛đĸ𝐧𝐧𝐞𝐧. 𝐖đĸđŖ đĻ𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐠đĢ𝐚𝐚𝐠 đ¯đ¨đ¨đĢ 𝐮 𝐨𝐩𝐞𝐧!

#modehuispleunis #damesmode #herenmode

𝐕𝐞đĢđŦ𝐭𝐞đĢ𝐤đĸ𝐧𝐠 đ¯đ¨đ¨đĢ 𝐨𝐧đŦ đ¯đžđĢ𝐤𝐨𝐨𝐩𝐭𝐞𝐚đĻ

19 september 2023
Manon is het nieuwste en jongste lid van ons verkoopteam. Ze heeft een passie voor mode en voorziet u graag van een deskundig kledingadvies. Daarnaast gaat ze geregeld mee op i…

𝐍𝐚đŖ𝐚𝐚đĢđŦ𝐭đĢ𝐞𝐧𝐝: đĻđĸ𝐧đĸđĻ𝐚đĨđĸđŦđĻ𝐞 𝐞𝐧 𝐜𝐨đĻ𝐟𝐨đĢ𝐭

12 september 2023
We beginnen langzaamaan te beseffen dat de consumptiedrift van de mens een kritiek punt nadert. Bewuster leven en consumeren en beter (her)overwegen wat echt waarde heeft in he…

𝐃𝐞 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐟𝐚𝐛đĢđĸ𝐞𝐤: 𝐞𝐞𝐧 đĨđžđ¯đžđ§đđĸ𝐠𝐞 𝐨𝐧𝐭đĻ𝐨𝐞𝐭đĸ𝐧𝐠đŦ- 𝐞𝐧 đĸ𝐧đŦ𝐩đĸđĢ𝐚𝐭đĸ𝐞𝐩đĨ𝐞𝐤 đ¯đ¨đ¨đĢ đĻ𝐨𝐝𝐞𝐩đĢ𝐨𝐟𝐞đŦđŦđĸ𝐨𝐧𝐚đĨđŦ

5 september 2023
Nederland had lange tijd eigenlijk geen vakbeurzen van internationale importantie. De Modefabriek, die ÊÊn keer per jaar in de zomer plaatsvindt in de Amsterdamse RAI, heeft hi…

Modehuis Pleunis

  • Markt 7
  • 6063 AC Vlodrop
Alle rechten voorbehouden Š Modehuis Pleunis,
Beheer en onderhoud Vivere & LinQxx